Ana VojnovicDip.psiholog
Psihološki savetnik, terapeut u edukaciji – završni nivo edukacije iz O.L.I. metoda  (integrativne psihodinamske terapije)
Integrativna psihoterapija u najširem smislu definiše se kao kombinovanje tehnika i/ili  teorijskih postulata koji su proistekli iz različitih psihoterapijskih škola i orijentacija.

Svaki klijent je posebna osoba sa specifičnom kombinacijom  potreba,sadržaja,odnosa,sistema vrednosti i sl. i samim tim različiti klijenti zahtevaju  različite tehnike koje će dati dobre rezultate.

 Kao terapeut O.L.I. metoda tehnike koje koristim potiču iz različitih psihoterapijskih  pravaca, od bihejvioralnih do psihodinamskih.
Kriterijum za primenu različitih pristupa i tehnika nam daje poznavanje bazičnih emotivnih sposobnosti na kojima radimo, faza njihovog razvoja (kao i devijacija), znanje o tome šta može pomoći u razvoju određene sposobnosti u određenoj fazi. U svom radu sa klijentima pre svega radim na stvaranju pogodne emocionalne atmosfere u odnosu savetnik-klijent u kojoj se klijent oseća prihvaćeno,oseća da ga razumem i podržavam u razvoju.